Banner 1
سرباز

متن سخنان رضا شاه در روز 17 دی سال 2495  (1314) را که در جشن فارغ التحصیلی دختران ایرانی

 

سرباز